fbpx

Dravanläggningen, där vi omvandlar vår egen restprodukt till bioenergi är ett viktigt steg för att öka vår självförsörjningsgrad på energi.

Omställning till fossilfritt

Produktionen av Spendrups drycker innebär både klimat- och miljöpåverkan. Vår direkta klimatpåverkan sker främst genom utsläpp av koldioxid från bryggeriernas oljepannor och vår direkta miljöpåverkan sker främst genom utsläpp av syreförbrukande ämnen till vatten samt genom utsläpp till luft. Vi arbetar för att uppnå en fossilfri produktion – och vi har redan kommit en bra bit på vägen.

En av Spendrups viktigaste miljöutmaningar är att minska vårt klimatavtryck. Detta gäller inte minst i våra produktionsanläggningar. Sedan flera år tillbaka kommer all den el vi använder från förnybara källor, men det finns förbättringspotential i bryggeriernas övriga energianvändning. Spendrups har därför investerat över 100 miljoner kronor i klimatåtgärder i bryggeriet i Grängesberg.

Dravförbränning

Vår största satsning är dravanläggningen som invigdes i februari 2015. I dravanläggningen torkar och förbränner vi drav, en helt organisk restprodukt från öltillverkningen. Förbränningen av drav gör att Spendrups kan ha en hög självförsörjningsgrad på bioenergi.

Dravanläggningen är ett pilotprojekt och unikt i världen. Och som det ofta är med nya innovationer krävs det arbete och injustering för att nå full effekt. Under 2018 har vi fortsatt arbeta med driftsäkerhetshöjande åtgärder och att åtgärda oväntade fel och barnsjukdomar. Det är ett arbete som tagit mer tid och resurser i anspråk än vi uppskattat från början.

Till vår glädje kunde vi dock under det första halvåret 2018 nå en nyttjandegrad om 90 procent, och vi känner oss säkra i att kunna uppnå 90 procent nyttjandegrad på helårsbasis till år 2020. Under 2018 möjliggjorde dravförbränningen en besparing på motsvarande nästan 2,2 miljoner liter brännolja. Detta medför en stor minskning av Spendrups klimatpåverkan.

För att kunna bli helt fossilfria i vår produktion behöver vi dock göra ytterligare investeringar. Under året har vi därför utrett hur vi kan skapa ett hållbart och fossilfritt energisförsörjningssystem även i vår anläggning i Hällefors. Investeringsbeslutet är nu taget, och en funktionsupphandling ska genomföras för att besluta vilket energiförsörjningssystem som ska implementeras. Omställningen till fossilfri energi i Hällefors påbörjas under slutet av 2019.

I en komplex produktion där många olika drycker ska produceras, och nya tillkommer, är det en utmaning att effektivisera energianvändningen. För oss är både kort- och långsiktigt arbete viktigt för att vi ska nå våra mål på området.

Energieffektivitet

En klimat- och miljösmart produktion handlar inte bara om att skifta till bättre energikällor. Det handlar också om att effektivisera energianvändningen – att använda så lite energi som möjligt. Den största utmaningen för Spendrups på det här området är att vår produktion är komplex, inte minst för att vi producerar så många olika produkter i vårt bryggeri i Grängesberg. Den omställningstid som krävs mellan olika produktionscykler resulterar nämligen i försämrad energieffektivitet.

På grund av det kunde vi under 2018 konstatera att vi inte kommer att nå våra tidigare uppsatta mål till 2020 för energieffektivitet. På kort sikt har vi därför reviderat målet från 0,20 KWh per liter producerad dryck till 0,22 KWh. Parallellt kommer vi att sätta igång ett långsiktigt arbete för att effektivisera vår energianvändning. Det är viktigt ur både ett kostnads- och resursperspektiv.

Energianvändning i produktionen (KWh) per liter dryck

Avlopp till biogas

Sedan flera år tillbaka renar vi avloppsvattnet vid vår anläggning i Grängesberg. Tack vare detta ligger vår avloppsbelastning på fortsatt låga nivåer när det gäller utsläpp av syreförbrukande ämnen.

Att rena avloppsvattnet har dessutom fler fördelar. I reningsprocessen bildas biogas och under 2018 driftsatte vi en biogasledning som gör det möjligt att elda gasen och producera hus- och processvärme. Då biogasledningen driftsattes under hösten har vi i ännu inte siffror på hur stor energibesparing den kommer att medföra. Läs mer om vårt arbete med vatten och avlopp här.

På väg mot en fossilfri produktion

En hel del arbete återstår för att nå målet för koldioxidutsläpp som är uppsatt till 2020 (10 gram koldioxid per liter producerad dryck). Ett intensivt arbete har pågått under 2018 för att definiera och driva på åtgärder som ska göra att vi når vår målsättning. Genom en högre effekt i dravanläggningen, utökad biogaseldning samt ökad elanvändning bedömer vi att vi har goda möjligheter att nå vårt uppsatta mål. Vi har också tagit beslut om att klimatkompensera för våra utsläpp från och med helåret 2018. Läs mer om det här.

 

Koldioxidutsläpp i produktionen (g) per liter dryck

Vår fossilfria energi består av:

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.