fbpx

Vårt arbete med hållbara transporter har fokus på minskad klimatpåverkan, genom att öka andelen förnyelsebart bränsle samt optimal resursanvändning, genom att effektivisera transporterna.

Hållbara transporter idag och imorgon

Transporterna står för en stor del av Spendrups klimat- och miljöpåverkan. Vi driver därför ett ambitiöst arbete för att öka andelen förnybart bränsle i våra egna transporter, och ställer samtidigt hårda krav på de transporter vi köper in. Under 2018 har vi också tagit ett större grepp på våra tjänstebilar och tjänsteresor.

Spendrups fungerar inte utan transporter. Vi har en komplex leverantörskedja; Råvaror och färdiga produkter ska levereras till våra lager och anläggningar från hela Europa, och färdiga produkter ska levereras till våra kunder. Den globala industrins transporter har dock en stor påverkan på världens koldioxidutsläpp, och vi har därför ett tydligt ansvar att göra allt vi kan för att minska vårt avtryck.

Vår miljöpolicy, som styr hållbarhetsarbetet på transportområdet, fokuserar särskilt på två verktyg: minskad klimatpåverkan och optimal resursanvändning. Båda dessa miljömål är kopplade till nyckeltalet som vi mäter på transportområdet – koldioxidutsläpp från kundleveranser (g per liter distribuerad dryck). Beroende om transporterna sker med vår egen lastbilsflotta eller med hjälp av upphandlade transportörer ser arbetet med att minska vår påverkan olika ut.

En fossilfri och hållbar lastbilsflotta

Vi har ambitiösa mål för vår lastbilsflotta på Spendrups. Till år 2020 ska våra lastbilar bli helt oberoende av fossila bränslen – och vi är på god väg. Under 2018 har våra lastbilar tankat 93 procent förnybart bränsle. Våra lastbilar rullar i dag till stor del på det förnybara bränslet HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), ett bränsle som minskar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent i jämförelse med konventionell fossil diesel. En förutsättning för att uppnå den höga andelen förnyelsebart har varit att möjliggöra tankning av HVO på våra terminaler. Detta har skett genom ett samarbete med vår leverantör Energifabriken.

Utöver HVO använder Spendrups även RME, ett biobränsle som framställs av bland annat raps. RME minskar växthusgasutsläppen med upp till 70 procent och gynnar lantbruket både i Sverige och Europa. Genom att använda flera förnybara bränslen kan vi bidra till att en så bred råvarubas som möjligt används för våra bränslen.

Koldioxidutsläpp från kundleveranser (g) per liter distribuerad dryck

Debatten som förs om det förnybara bränslet HVO är viktig. Tillsammans med vår leverantör arbetar vi för att göra bränslet än mer hållbart, så att vi kan fortsätta att sträva mot vårt mål om en fossilfri flotta till år 2020.

HVO och PFAD

Under året har HVO-bränsle, ett av de förnybara bränslen vi använder, varit föremål för mycket debatt. Diskussionen är kopplad till PFAD, en av råvarorna i HVO-bränsle. PFAD är fettsyror från palmolja, och kritikerna menar att en högre efterfrågan på PFAD kan leda till ökad skövling av regnskog i länder som till exempel Indonesien.

Mot bakgrund av denna debatt har regeringen beslutat att en ny restproduktsdefinition ska träda i kraft 1 juli 2019. Lagändringen får till följd att PFAD och vissa andra råvaror istället för restprodukter kommer att klassas som biprodukter. Rent konkret innebär det att spårbarhetskraven ökar – biprodukter ska vara spårbara tillbaka till ursprungsmarken – samt att beräkningen av utsläppsreduktionen från PFAD kommer att förändras. Det kan i sin tur komma att påverka våra rapporterade koldioxidutsläpp. Hur stor förändringen blir är svårt att uppskatta, eftersom HVO tillverkas av flera olika råvaror utöver PFAD.

Mer än koldioxidutsläpp

För oss på Spendrups handlar miljömässig hållbarhet så klart om mer än om rapporterade koldioxidutsläpp, och det här är därför en debatt vi följt noga. Vår HVO tillverkas av flera olika råvaror och vår hållning är att HVO är en viktig del i samhällets omställning till fossilfritt. PFAD uppfyller vidare hållbarhetskriterierna i Renewable Energy Directive samt den svenska hållbarhetslagen.

I stället för att överge HVO-bränslet arbetar vi för att göra det än mer hållbart. Vår HVO-leverantör Neste arbetar intensivt med hållbarhetsfrågor kopplade till produktion av palmolja och dess bi- och restprodukter. Nestes mål är att all PFAD ska vara helt spårbar till ursprungsmarken till 2020. Arbetet sker i samarbete med livsmedelsindustrin och kommer att medföra att majoriteten av världens palmolja blir helt spårbar.

Lagförändringen kommer inte att påverka vårt uppsatta mål om en fossiloberoende flotta till år 2020, då HVO fortfarande är ett helt fossilfritt bränsle som tillverkas av förnybara råvaror.

För samhällets bästa

Ännu ett regeringsbeslut som kan påverka våra möjligheter att nå en fossilfri lastbilsflotta till år 2020 är den reduktionsplikten som infördes 1 juli 2018. Reduktionsplikten ställer krav på drivmedelsförsäljare att blanda in en viss mängd förnybart bränsle i konventionell diesel och bensin. Det gör att stora mängder HVO nu används för att blanda ut traditionella drivmedel. Detta är naturligtvis en god utveckling för samhället, men gör det också svårare att få tillgång till 100-procentig HVO.

Effektiva transporter

Att minska utsläppen per liter distribuerad dryck handlar inte bara om vilket bränsle vi använder, utan också om att effektivisera transporterna. Vi samtransporterar därför Spendrups volymer med andra uppdragsgivares volymer, och vi anlitar transportörer som i sin tur samtransporterar flera uppdragsgivares volymer ut till kunder som till exempel Systembolaget. Det ökar fyllnadsgraden i varje transport, vilket sänker utsläppen per liter dryck. Med hjälp av vårt ruttplaneringssystem arbetar vi för att optimera såväl den dagliga planeringen som de långsiktiga transportstrategierna.

Under året har vi också tagit över ägandeskapet av transporterna för Spendrups dotterbolag Spring Wine. Spring Wine upphandlade tidigare sina egna frakter från Europa till Sverige, och i många fall fanns det synergieffekter i och med Spendrups import av öl. Genom att centralisera frakterna såg vi möjligheten att öka fyllnadsgraden för dessa transporter, och identifierade dessutom möjliga miljövinster genom en ökad andel tågtransporter. Den stora gemensamma upphandlingen för dessa frakter blev klar i mars 2018, och den beräknade besparingen mätt i CO2-utsläpp uppgår till drygt 1 300 ton.

Den konkreta utsläppsbesparingen är en stor vinst i sig, och genom att samla en större del av våra frakter under samma administration får vi också en tydligare insikt i vår totala påverkan. Det i sin tur kommer att öka våra möjligheter att genomföra vidare effektiviseringar i framtiden.

Hårdare krav på speditörer

Tack vare miljöarbetet med vår egen lastbilsflotta står Spendrups egna transporter i dag för endast 8 procent av våra totala koldioxidutsläpp från kundtransporterna, samtidigt som dessa transporter står för cirka 45 procent av kundleveransvolymerna. Genom hårdare krav på våra transportörer arbetar vi för att minska utsläppen från våra inköpta kundtransporter.

Miljö är ett av fem huvudområden som vi tittar på i våra transportupphandlingar. För nya leverantörer som inte redan är helt fossilfria ställer vi krav på en treårig förbättringsplan. För att följa upp leverantörernas arbete kräver vi bland annat in en årlig rapport om vad de tankar och vilken miljöpåverkan det ger.

 

Koldioxidutsläpp från kundleveranser (g) per liter distribuerad dryck

Den bästa lösningen – ingen transport alls

Det bästa är så klart att minska behovet av transporter. Så tänkte vi på Spendrups när vi beslöt att bygga Lokaledningen – en pipeline för källvatten hela vägen från källorna i Loka till Bryggeriet i Hällefors. Under året har Lokaledningen färdigställts och invigts och har därmed ersatt de tidigare transporterna.

 

Ökat fokus på tjänsteresor

Spendrups ansträngningar för att minska våra CO2-utsläpp har under flera år fokuserat på produktion och varutransporter. Detta är områden där det funnits störst vinster att göra, och har därför varit en rimlig prioritering. I takt med att vi lyckats minska våra utsläpp inom dessa områden har dock tjänsteresor (med bil och flyg) kommit att stå för en allt större andel av våra totala utsläpp. Dessa resor är bland annat kopplade till säljare och servicepersonal som besöker kunder och restauranger runt om i landet. Under året har vi initierat ett arbete med att minska utsläppen som är kopplade till våra medarbetares resor.

Det första steget i det här arbetet har varit att genomföra en så kallad CERO-undersökning. CERO står för Climate and Economic Research in Organizations och är en analysmetod för tjänsteresor och arbetspendling. Genom att samla in och analysera utsläppssiffror, samt genom en medarbetarenkät kring resmönster, är målsättningen att hitta ekonomiskt hållbara strategier för att nå klimatmål för resor. Utifrån resultaten av undersökningen har en handlingsplan för tjänsteresor och tjänstebilar tagits fram, och den implementeras under 2019. Handlingsplanen syftar bland annat till att styra fler inrikesresor till tåg, öka samåkningen vid tjänsteresor, främja resande med kollektivtrafik samt främja arbetspendling med cykel. Vidare ska bilpolicyn för tjänstebilar revideras.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.