Spendrups Bryggeri AB

GRI-index

GRI 102: GENERELLA UPPLYSNINGAR

Organisationsprofil
102-1Organisationens namn
102-2Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster
102-3Lokalisering av huvudkontor
102-4Länder där organisationen är verksam
102-5Ägarstruktur och juridisk form
102-6Marknadsnärvaro
Omvärld och Marknad
Kort om Spendrups
102-7Organisationens storlek
Kort om Spendrups
Tabell, konvernöversikt
102-8Information om anställda och andra arbetare
Kort om Spendrups
Medarbetare
102-9Leverantörskedjan
Hållbarhetsstyrning
Våra leverantörer
102-10Väsentliga förändringar i organisationen och dess leverantörskedja
Kort om Spendrups
Våra leverantörer
102-11Försiktighetsprincipens tillämpning
102-12Externa stadgor, principer och initiativ
Hållbarhetsstyrning
Förpackningar
Livsmedelssäkerhet och kvalitet
Samhällsengagemang
102-13Medlemskap i organisationer
Strategi och analys
102-14Kommentar från senior beslutsfattare
Etik och integritet
102-16Värderingar, principer, standarder och normer gällande uppförande
Etik och antikorruption
Medarbetare
Bolagsstyrning 
102-18Struktur för bolagsstyrning 
Intressentdialog
102-40Lista på intressentgrupper
102-41Överenskommelse om kollektiva förhandlingar
102-42Identifiering och urval av intressenter
102-43Metod för samarbeten med intressenter
102-44Viktiga frågor och angelägenheter som lyfts fram
Redovisningsmetod
102-45Enheter inkluderade i den konsoliderade finansiella redovisningen
102-46Process för att fastställa redovisningens innehåll och frågornas omfattning
102-47Lista på väsentliga frågor
102-48Förändringar i tidigare rapporterad information
102-49Redovisningsförändringar
Om redovisningen
Tabell: Energianvändning i produktion och fastigheter
102-50Redovisningsperiod
102-51Datum för senaste redovisning
102-52Redovisningscykel
102-53Kontaktperson för frågor om redovisningen
102-54Uttalande om att redovisningen följer GRI Standards
102-55GRI-index
102-56Externt bestyrkande

GRI 103: HÅLLBARHETSSTYRNING 2016

103-1Beskrivning av väsentliga frågor och dess avgränsningar
103-2Hållbarhetsstyrning och dess komponenter
103-3Utvärdering av hållbarhetsstyrningen
Hållbarhetsresultat
Vd-ord

SPECIFIKA UPPLYSNINGAR - GRI 200: Ekonomi

GRI 201: Ekonomiskt resultat 2016
201-1Genererat och distribuerat direkt ekonomiskt värde
GRI 205: Anti-korruption 2016
205-1Verksamheter utvärderade gällande risker relaterade till korruption
205-3Bekräftade korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder
Inga incidenter
GRI 206: Konkurrensbegränsande beteende 2016
206-1Legala fall gällande konkurrensbegränsande praxis,  konkurrenslagstiftning och dominerande marknadsställning 
Inga incidenter

SPECIFIKA UPPLYSNINGAR - GRI 300: Miljö

GRI 301: Material 2016
301-1Materialanvändning i vikt eller volym
GRI 302: Energi 2016
302-1Energianvändning inom den egna organisationen
302-3Energiintensitet
302-4Minskning av energianvändning
GRI 303: Vatten 2016
303-1
Färskvattenuttag per källa
GRI 305: Utsläpp 2016
305-1Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1)
305-2Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2)
305-3Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3)
305-4Utsläppsintensitet av växthusgaser
GRI 306: Utsläpp och Avfall 2016
306-1Vattenutsläpp per kvalitet och destination
306-2Typ av avfall och hanteringsmetod
GRI 307: Miljömässig lagefterlevnad 2016
307-1Avvikelser gentemot miljölagstiftning och förordningar
På grund av försenad inrapportering av köldmedia har vi erhållit en miljösanktionsavgift.
GRI 308: Bedömning av leverantörer utifrån miljökriterier 2016
308-1Nya leverantörer som granskats enligt miljökriterier

SPECIFIKA UPPLYSNINGAR - GRI 400: Socialt

GRI 403: Hälsa och säkerhet 2016
403-1Arbetstagarrepresentation i formella gemensamma kommittéer för hälsa och säkerhet
Omfattar alla anställda.
403-2Typer av skador och skadefrekvens, yrkessjukdomar, förlorade arbetsdagar och frånvaro samt antal  arbetsrelaterade dödsfall
GRI 404: Träning och utbildning 2016
404-3Andel av anställda som får regelbunden utvärdering av sin prestation och karriärutveckling
GRI 405: Mångfald och lika möjligheter 2016
405-1Mångfald i ledningar och bland medarbetare
GRI 406: Icke-diskriminering 2016
406-1Fall av diskriminering och vidtagna åtgärder
Under året har ett fall av diskriminering inträffat. Ärendet har utretts, hanterats och åtgärder vidtagits.
GRI 414: Bedömning av leverantörer utifrån sociala kriterier 2016
414-1Nya leverantörer som granskats enligt sociala kriterier
Redovisas som andel av antal granskade leverantörer 
GRI 416: Kundens hälsa och säkerhet 2016
416-1Bedömning av produkt- och tjänstekategoriers hälso- och säkerhetseffekter
416-2Avvikelser gällande produkters och tjänsters hälso- och säkerhetspåverkan,
GRI 417: Marknadsföring och märkning 2016
417-1Krav på produkt- och tjänsteinformation och märkning
417-2Avvikelser gällande produkt- och tjänstinformation och märkning
417-3Avvikelser gällande marknadskommunikation, Sida 23
GRI 419: Samhällsekonomisk efterlevnad 2016
419-1Avvikelser mot lagar och förordningar inom det sociala och ekonomiska området.
Inga avvikelser

Läs mer om redovisningens omfattning 

Om redovisningen

Välkommen att ta kontakt med oss!

Till sidan Ägare och kontakt

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies