Spendrups Bryggeri AB

Om redovisningen

Om redovisningen

Det här är Spendrups hållbarhetsredovisning för 2019. Det är vår elfte hållbarhetsredovisning och den har upprättats utifrån Global Reporting Standards, nivå Core. Hållbarhetsredovisningen utgör även vår legala hållbarhetsredovisning och uppfyller kraven i årsredovisningslagen om hållbarhetsrapportering. Det innebär att den innehåller information om vår affärsmodell och våra mål, policyer, risker och resultat kopplat till frågor som miljö, personal, socialt ansvar, mänskliga rättigheter och antikorruption.

Vi hållbarhetsredovisar årligen och vår senaste hållbarhetsredovisning publicerades i maj 2019.

Redovisningens omfattning är samma som föregående år och inga väsentliga förändringar har skett i tillämpningen av GRI:s och våra egna redovisningsprinciper. Redovisningen är externt granskad och revisorns rapport återfinns här.

All verksamhet inom moderbolaget samt dotterbolagen Spring Wine & Spirits, Hellefors Bryggeri AB, och Bryggeritransport i Bergslagen AB är inkluderad i redovisningen. Försäljnings- och produktionsvolymer inkluderar även Gotlands Bryggeri, och de ekonomiska siffrorna omfattar hela koncernen.

Vi har
4 fokusområden
inom hållbarhet

Läs mer

Vi har ambitiösa 
hållbarhetsmål

Läs mer

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies