Spendrups Bryggeri AB

Hållbarhetsresultat

2019 i korthet

Läs mer

Hållbarhetsresultat 

Ambitiösa mål kräver kontinuerlig bevakning och uppföljning. Spendrups samlar in hållbarhetsdata och utvärderar resultatet av hållbarhetsarbetet årligen. Det sammantagna årsresultatet visar på att vi gör framsteg i vårt hållbarhetsarbete. Siffrorna inkluderar all verksamhet inom moderbolaget samt dotterbolagen Spring Wine & Spirits, Hellefors Bryggeri AB, och Bryggeritransport i Bergslagen AB.

Omställning till fossilfritt

Energianvändning i produktion och fastigheter (MWh)201920182017
Totalt116 353114 703113 935
Total förnybar energi86 47673 61167 926
 El (vattenkraft)60 42347 19945 584
Biogas6171 0220
 Fjärrvärme2 6822 5122 968
Drav (reducerat med 30% för tillverkning)16 28921 81019 374
RME5 26300
Träpellets*1 2021 0680
 Total icke förnybar energi29 87741 09246 009
 Olja29 87741 09246 009
* Träpellets för 2018 var inte med i redovisningen för 2018

Utsläpp från produktion och fastigheter (CO2, ton)201920182017
Total8 10911 24512 549
Oljepannor fossil olja8 0731114112473
Oljepannor RME000
 Träpellets340
 Fjärrvärme262676
 Läckage köldmedier674na
Utsläpp från intransporter (CO2, ton)201920182017
Totalt297629754473
Intransporter165316462986
Interna transporter9911
Tjänstebilar*802736821
Bruksbilar307330390
Tjänsteresor**205254265
Tjänsteresor egen bil   
*Av tjänstebilarnas är 36% medarbetares privatmil
**Utsläppen från tjänsteresor med inrikes flyg har minskat 2019 tack
vare en ökning av resor med tåg.
Utsläpp från kundtransporter (CO2, ton)201920182017
Totala kundleveranser658760805754
varav transporter med egna fordon6945061100
*Uppskattningsvis står egna transporter för cirka en fjärdedel av
transportarbetet ut till kund
Direkta och indirekta utsläpp (CO2, ton)*Scope 1Scope 2Scope 3
Produktion och fastigheter   
Oljepannor - fossil eldningsolja8007 657
Oljepannor - RME0 621
Träpellets4 17
El (vattenkraft)0541 
Fjärrvärme03419
Läckage köldmedier6 0
Transporter   
Intransporter  1653
Interna transporter  
Kundleveranser, egna327 392 
Kundleveranser, inköpta  6587
Tjänsteresor   
Flygresor  205
Tjänste- och bruksbilar**1080 224 
*Fördelning direkta och indirekta utsläpp enligt ett
livscykelperspektiv. Schablonvärden från Dryckesbranschens
Klimatinitiativ har använts, varför det skiljer sig något från
redovisningen av utsläpp i ovanstående tabeller.
**Av tjänstebilarnas utsläpp är 36% medarbetares privatkörning (2019).

Läs mer om vårt arbete under 2019 med omställning till fossilfritt

Cirkulär och smart resursanvändning

Livsmedelsråvaror och ingredienser (ton)201920182017
Totalt57 37354 48755 253

Processmaterial och kemikalier (ton)201920182017
Totalt1 4741 3171 626

Förpackningsmaterial (ton)201920182017
Totalt41 52236 97336 434
Papp och well3 9673 1692 578
Glas23 24819 59820 850
PET5 6596 2005 365
Övrig plast1 3781 4641 393
Metall*7 2276 4846 186
Lim425862
*Reviderade siffror då de tidigare inte innehållit burklock.Vattenanvändning (m3)201920182017
Totalt1 338 1671 366 5801 329 066

Tillverkade produkter (miljoner liter)201920182017
Totalt375378358

Restprodukter och avfall (ton)201920182017
Totalt314882075124489
Avfall till återvinning*308462010823812
Avfall till energiutgivning597598644
Avfall till deponi101
Farligt avfall444532
*Ökning under 2019 på grund av driftsstörningar i dravanläggning
vilket inneburit att större mängder drav har gått till återvinning.

Avlopp201920182017
Total volym (m3)9378119359781009571
COD (ton)553546545
BOD (ton)183162194Läs mer om vårt arbete under 2019 med cirkulär och smart resursanvändning

Hållbar dryckeskultur

Ekologiskt sortiment201920182017
Antal ekologiska ölartiklar413331
Andel av ölförsäljningen6%6%5%
Volymökning jft med fg år 6%32%20%
   
Antal ekologisk cider och FAB-artiklar1486
Andel av försäljningen38%20%15%
Volymökning jmf med föregående år 119%70%337%
   
Antal ekologiska viner1119379
Andel av vinförsäljningen16%17%16%
Volymökning jmf med föregående år -11%12%-16%

Läs mer om vårt arbete under 2019 med hållbar dryckeskultur

Ansvarsfullt företagande

Könsfördelning %201920182017
Andel kvinnor av ledande befattningshavare262726
Andel kvinnor av styrelseledamöter445050
Andel kvinnor av totalt antal anställda282828

Åldersfördelning 2019, koncernen %2019
Under 30 år24
30-50 år48
Över 50 år28

Ålderförsdelning 2019 , ledningsgrupp %2019
Under 30 år0
30-50 år40
Över 50 år60

Ålderförsdelning 2019, styrelse %2019
Under 30 år22
30-50 år55
Över 50 år22

Medarbetare 201920182017
Medelantal anställda totalt105010431014
Geografisk fördelning %   
Stockholmsregionen323433
Grängesberg474847
Hällefors777
Övriga landet141112
Yrkeskategorier %   
Kollektivanställda535453
Tjänstemän474647
Anställningsformer %   
Tillsvidareanställning909293
Heltidsanställda989797
Medarbetare som omfattas av kollektivavtalet100100100
Medarbetare som omfattas av kravet på årliga   medarbetarsamtal100100100

Olycksfall och tillbud, antal201920182017
Arbetsplatsolyckor122107121
Allvarliga tillbud412
Olyckor med sjukskrivning201919

Sjukfrånvaro, %201920182017
Totalt4,34,94,7
Män3,54,14,1
Kvinnor 6,46,86,3

Leverantörsbedömningar201920182017
Totalt bedömda leverantörer i %929291
Livsmedelsråvaror92100100
Inköpt färdigråvara1009783
Förpackningar949291
Transporter889188
Övriga insatsvaror och tjänster877588
Reklammaterial969294

Läs mer om vårt arbete under 2019 med hållbar dryckeskultur

Koncernöversikt201920182017
Intäkter före avdrag för dryckesskatt5 7955 4604 997
Intäkter4 0693 8213 485
Rörelseresultat358308259
EBITDA616560489
Resultat före skatt202150242
Balansomslutning3 3823 3073 510
Soliditet45%43%40%

Hållbarhetsstyrning

Ta del av väsentliga frågor, mål, värdekedja, risker med mera

Läs mer

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies