Spendrups Bryggeri AB

Hållbarhetsstyrning

2019
i korthet

Läs mer

Hållbarhetsstyrning

Spendrups väsentliga hållbarhetsfrågor har identifierats och fastställts utifrån bolagets väsentlighetsanalys. De väsentliga hållbarhetsfrågorna ligger till grund för hållbarhetsstrategin som består av de fyra fokusområdena med tillhörande hållbarhetsmål. Strategin och hållbarhetsmålen utgör det ramverk som driver Spendrups dagliga hållbarhetsarbete.

Intressentdialoger

Spendrups viktigaste intressenter är kunder och konsumenter, ägare, leverantörer och samarbetspartners, medarbetare och samhället i stort. Det är grupper som både påverkas av och som påverkar verksamheten.

Intressentdialoger är en viktig del i vårt arbete. Dialogerna sker löpande med kunder, leverantörer och samarbetspartners samt genom medarbetarundersökningar och ägardirektiv. För att förstå kundernas och konsumenternas behov genomför vi kund- och konsumentundersökningar. Säljorganisationen har daglig kontakt med våra kunder och har möjlighet att fånga upp förväntningar på hållbarhetsarbetet. Tillsammans med kunderna deltar vi i forum där hållbarhetsfrågor diskuteras. Vi svarar också kontinuerligt på leverantörsutvärderingar från våra kunder.

I Sustainable Brand Index får vi årligen insikter kring viktiga hållbarhetsfrågor gällande våra drycker. Vi deltar även i Sustainable Brand Index B2B, Business to Business, med syfte att förstå hur våra kunder uppfattar vårt hållbarhetsarbete.

Spendrups har löpande kontakt med media och samhälle samt daglig omvärldsbevakning. Vi följer forskning och utveckling inom miljö- och klimatfrågor. Samarbetet med masterutbildningen i Hållbart företagande vid Örebro universitet gör att vi tar del av studenters syn på vårt hållbarhetsarbete, bland annat genom ett case-arbete inom ramen för deras kurs i miljömanagement.

Resultatet från intressentdialogerna används som underlag när vi uppdaterar våra väsentliga hållbarhetsfrågor och fokusområden.

Väsentliga hållbarhetsfrågor

Spendrups väsentlighetsanalys genomfördes 2017 och har därefter kontinuerligt uppdaterats och utvecklats. Analysen visar hur stor påverkan olika hållbarhetsfrågor har på omvärlden ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv samt hur betydelsefulla hållbarhetsfrågorna är för olika intressentgrupper när de ska fatta beslut kopplade till Spendrups verksamhet. Analysen visar tydligt vilka hållbarhetsfrågor som är strategiska för Spendrups, vilka som är basfrågor samt hur de är kopplade till de fyra strategiska fokusområdena.

Under 2019 fortsätter klimatförändringarna vara en högt prioriterad fråga hos samtliga intressentgrupper. Även förpackningars påverkan på miljön, inte minst vad gäller plast, är en viktig fråga och har under året fått allt högre fokus. Specifikt för olika intressentgrupper så är hälsa en viktig fråga för konsument, vad gäller till exempel produkter med mindre socker eller utan alkohol. Våra kunder, såsom Systembolaget, har stort fokus på goda arbetsvillkor i leverantörsledet. Våra medarbetare lyfter särskilt arbetsmiljö och jämställdhet som viktiga hållbarhetsfrågor.

Väsentlighetsanalys

Hållbarhetsresultat

Ta del av resultatet av vårt hållbarhetsarbete

Läs mer

Hållbarhetsmål

Omställning till fossilfritt

Väsentliga hållbarhetsfrågor

 • Koldioxidutsläpp (strategisk fråga) 

 • Energieffektivitet (basfråga) 

Övergripande målsättning 

 • Minimera utsläppen i vår produktion och våra transporter, inkluderat inköpta inrikes transporter, med målet om en fossilfri verksamhet 2025

 • Öka vår självförsörjningsgrad på energi

 • Effektivisera vår energiförbrukning

 • Minska klimatpåverkan i hela värdekedjan

Globala hållbarhetsmål

Mål 7: Hållbar energi för alla

Delmål 7.2: Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen

Delmål 7.3: Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet

Mål 13: Bekämpa klimatförändringen  

Delmål 13.3: Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

Mål 7: Hållbar energi för alla

Delmål 7.2: Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen

Delmål 7.3: Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet

Mål 13: Bekämpa klimatförändringen  

Delmål 13.3: Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

Mål 2019Resultat 2019Mål 2020
17g CO2 per liter producerad dryck22g CO2 per liter producerad dryck 10g CO2 per liter producerad dryck
90% nyttjandegrad av drav52% nyttjandegrad av drav 90% nyttjandegrad av drav
0,24 KWh per liter producerad dryck 0,24 KWh per liter producerad dryck (inköpt energi i produktionen) respektive 0,31 KWh (total energianvändning)0,25 KWh per liter producerad dryck (inköpt energi i produktionen) respektive 0,31 KWh (total energianvändning)
Öka andelen fossilfria transporterEgna transporter kördes med 90% fossilfritt bränsle under 2019Av egna transporter ska 90% köras på fossilfritt bränsle. Mål om fossilfria inrikes transporter till 2025.

Cirkulär och smart resursanvändning

Väsentliga hållbarhetsfrågor

 • Vattenförbrukning (strategisk fråga)

 • Förpackningar (strategisk fråga)

 • Resurseffektivitet (basfråga)

 • Kemikaliehantering (basfråga)

Övergripande målsättning 

 • Hög återvinningsgrad på våra förpackningar

 • Minska mängden material i våra förpackningar, och byta till återvunnet eller biobaserat material

 • Effektivisera vattenförbrukningen

 • Minska svinn i vår produktion

 • Minimera utsläpp av kemikalier

Globala hållbarhetsmål

Mål 6: Rent vatten och sanitet

Delmål 6.3: Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

Delmål 6.4: Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Delmål 12.2: Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

Delmål 12.3: Till 2030 halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, samt minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

Delmål 12.5: Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Mål 6: Rent vatten och sanitet

Delmål 6.3: Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

Delmål 6.4: Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Delmål 12.2: Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

Delmål 12.3: Till 2030 halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, samt minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

Delmål 12.5: Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Mål 2019Resultat 2019Mål 2020
Hög återvinningsgrad i pantsystemet85% återvinningsgrad i pantsystemetHög återvinningsgrad i pantsystemet (på sikt 90%)
Minskad mängd material i våra förpackningar5 procent mindre material i aluminium-burkar och 13 procent mindre material i plastkorkar100% återvunnen plast i våra plastsvep för multipack
3,5 l vatten per liter producerad dryck 3,6 l vatten per liter producerad dryck3,5 l vatten per liter producerad dryck
Minskat svinn i produktionenMinskat svinn med 6%Minskat svinn med 10% 
Minska kemikalie-användningen samt följa försiktighetsprincipenLöpande arbete Förbättringar av rutiner och utbildning av merdarbetare

Hållbar dryckeskultur

Väsentliga hållbarhetsfrågor

 • Ekologiska produkter (strategisk fråga)

 • Konsumenthälsa (strategisk fråga)

 • Livsmedelssäkerhet och kvalitet (basfråga)

 • Ansvarsfull marknadsföring (basfråga)

Övergripande målsättning 

 • Noll skadade konsumenter

 • Brett utbud av alkoholfria alternativ samt produkter med lägre sockerhalt

 • Marknadsledare på ekologisk öl

Globala hållbarhetsmål

Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Delmål 3.5: Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Delmål 15.5: Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.

Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Delmål 3.5: Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Delmål 15.5: Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.

Mål 2019Resultat 2019Mål 2020
Noll skadade konsumenter9 skadade konsumenterNoll skadade konsumenter
Erbjuda fler alkoholfria alternativ samt produkter med lägre sockerhaltLanseringar av fler alkoholfria öl och The Naia InitiativeBrett sortiment av alkoholfria alternativ och produkter med lägre sockerhalt
Marknadsledare på ekologisk öl11,7 miljoner liter ekologisk ölMarknadsledare på ekologisk öl

Ansvarsfullt företagande

Väsentliga hållbarhetsfrågor

 • Lika rättigheter och möjligheter (strategisk fråga)

 • Lokalt samhällsengagemang (strategisk fråga)

 • Ansvar i värdekedjan (strategisk fråga)

 • Etiskt uppförande (basfråga)

 • Arbetsmiljöfrågor (basfråga)

 • Främja personlig utveckling på arbetsplatsen (basfråga)

Övergripande målsättning 

 • Lika rättigheter och möjligheter för alla som arbetar på Spendrups

 • Trygg och säker arbetsmiljö för alla medarbetare

 • Göra skillnad i samhället inom mångfald och hälsa

 • Etiskt uppförande

 • Rättvis och hållbar leverantörskedja

Globala hållbarhetsmål

Mål 5: Jämställdhet mångfald

Delmål 5.1: Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

Delmål 5.5: Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Delmål 8.5: Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

8.8 – Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och alla människor i otrygga anställningar.

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Delmål 17.16: Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med partnerskap mellan flera parter som mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser, för att bidra till att målen för hållbar utveckling nås i alla länder, i synnerhet utvecklingsländer.

Mål 5: Jämställdhet mångfald

Delmål 5.1: Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

Delmål 5.5: Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Delmål 8.5: Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

8.8 – Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och alla människor i otrygga anställningar.

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Delmål 17.16: Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med partnerskap mellan flera parter som mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser, för att bidra till att målen för hållbar utveckling nås i alla länder, i synnerhet utvecklingsländer.

Mål 2019Resultat 2019Mål 2020
Könsfördelning 30/70Könsfördelning: 26% kvinnor och 74% mänKönsfördelning 30/70.
Jämställdhets- och mångfaldsindex: 80Jämställdhets- och mångfaldsindex: 80Jämställdhets- och mångfaldsindex: 80
Noll arbetsplatsolyckor4 allvarliga tillbud av arbetsplatsolyckorNoll arbetsplatsolyckor
Arbetsmiljöindex: 75Arbetsmiljöindex: 76Arbetsmiljöindex: 75
Engagemang i Loka Heroes 1 400 barn och ungdomar i rörelse genom Loka HeroesFortsatt engagemang genom nytt treårsavtal med Svenska Basketbollförbundet
Genomföra utbildningar i affärsetik samt implementera visselblåsarfunktionGenomfört enligt planFortsatt arbete med utbildning
95% bedömda leverantörer92% bedömda leverantörer95% bedömda leverantörer

Värdekedja och risker

Spendrups ambition är att minska verksamhetens negativa påverkan på omvärlden och att arbeta för att skapa värde för kunder, konsumenter och övriga intressenter. Värdekedjan hjälper oss att identifiera hur vi bäst kan hantera vår påverkan och hur vi skapar värde för våra olika intressenter. Vi utövar inflytande både bakåt och framåt i värdekedjan men har olika grad av möjlighet att påverka i de olika stegen.

Hållbarhetsarbete

Grunden för Spendrups hållbarhetsarbete är de väsentliga hållbarhetsfrågorna och bolagets värderingar. Värderingarna sammanfattas i den affärsetiska koden. I den beskrivs hur Spendrups agerar på marknaden och i samhället samt vårt förhållningssätt till miljö och arbetsmiljö. Den affärsetiska koden säkerställer att hållbarhetsperspektivet finns med i företagets hela verksamhet och är en obligatorisk del av introduktionsutbildningen som samtliga medarbetare genomgår. Dessutom görs riktade utbildningar i koden.

Spendrups arbete med livsmedelssäkerhet styrs av FSSC 22000. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete baseras på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vårt miljöarbete styrs av ISO 14001. I vår leverantörsbedömning tillämpar vi FN:s Global Compact och OECD:s principer för multinationella företag.

Hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela organisationen. Ansvaret för hållbarhetsarbetet är därför delegerat. Affärsenheterna och dotterbolagen får stöd och utbildning från den centrala hållbarhetsfunktionen, som leder och koordinerar arbetet på koncernnivå. Arbetet sker i nära samarbete med koncernstaberna och affärsområdescheferna för varuförsörjning, marknadsföring, försäljning och HR. De enskilda affärsenheterna och dotterbolagen ska säkerställa att hållbarhetsstrategierna följs och tillämpas i processer och beslutssituationer.

Ta del av vår affärsetiska kod och miljöpolicy

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies