Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

Styrelsen och hållbarhets­styrning

Spendrups Bryggeri AB med säte i Stockholm är ett av Spendrups Holding AB helägt bolag. Spendrups Holding AB kontrolleras av familjen Spendrup.

Styrelsens sammansättning och kompetens

Styrelsen i Spendrups Bryggeri AB ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter samt högst två suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen på årsstämman. Valberedningen genomför en årlig utvärdering av de externa styrelseledamöterna samt familjens representanter i styrelsen i Spendrups Bryggeri AB som underlag till årsstämman.

Styrelsen har under 2022 bestått av sex ledamöter och två arbetstagarrepresentanter varav fyra kvinnor och fyra män.

Styrelsen har inrättat två styrelsekommittéer för beredning av specifika frågor: kompensations­kommittén samt revisions- och finanskommittén.

Styrelsen erhåller och upprätthåller kompetens inom hållbarhets­området. Detta sker genom föreläsningar och deltagande i workshops inom aktuella och relevanta ämnen samt genom återkommande statusrapporteringar kring hållbarhets­arbetet på Spendrups och aktuella frågor i omvärlden.

Ansvarsfördelning för hållbarhets­arbetet

Ansvaret för hållbarhets­frågor inom Spendrups Bryggeri AB är delegerat från verkställande direktör till kommunikationsdirektör och vidare till hållbarhets­chef. De delar som avser miljöarbetet är delegerade från verkställande direktör till varuförsörjningsdirektör och vidare till miljöchef. Operativt hållbarhets­arbete sker även i linjen exempelvis inom produktutveckling och inköp och genom tvärfunktionella samarbeten exempelvis med HR vad gäller arbetsmiljö och med koncernjuridik vad gäller affärsetik. Respektive avdelning ansvarar även för att implementera tillämpliga policys. 

Under 2022 inrättades ett hållbarhets­råd som ett utskott från koncernledningen avseende hållbarhet. Hållbarhets­rådet ansvarar för framtagande av hållbarhets­strategin och dess årliga revideringar, att fatta beslut kring strategiska förändringar av hållbarhets­arbetet och för att bedöma vilka hållbarhets­frågor som ska prioriteras samt för att säkerställa att det sker framdrift i dessa frågor.

Styrelsens involvering i hållbarhets­frågor

Grunden i Spendrups hållbarhets­arbete är bolagets väsentliga hållbarhets­frågor, vilka identifierats i en påverkans- och väsentlighetsanalys, samt bolagets värderingar. Värderingarna sammanfattas i Spendrups affärsetiska kod vilken fastställs av styrelsen. Styrelsen fastställer även bolagets hållbarhets­strategi. Hållbarhets­strategin för perioden 2022–2025 fastställdes av styrelsen i september 2021. Strategin revideras vid behov och föredras årligen för styrelsen. Spendrups miljöpolicy godkänns årligen av ledningsgruppen vilka också ansvarar för att godkänna nya policyer. 

På styrelsemötet som hålls under årets första kvartal får styrelsen information och möjlighet att komma med inspel avseende målsättningar och uppföljning på hållbarhets­området. I samband med detta möte får styrelsen också en redogörelse för utfall avseende det gångna hållbarhets­året. På styrelsemötet som hålls under årets andra kvartal så fastställs hållbarhets­redovisningen av styrelsen. På styrelsemötet som hålls under det fjärde kvartalet sker en avrapportering med avseende på hållbarhets­arbetet under året. I övrigt erhåller styrelsen en skriftlig kvartalsrapport från ledningsgruppen samt miljö- och hållbarhets­teamet inom området hållbarhet och miljö. Rapporten omfattar viktiga omvärldshändelser och status på pågående hållbarhets­arbete. Under året har styrelsen och ledningsgruppen även informerats om övergången till GRI 2021 samt att redovisningen kommer att granskas av en extern revisor.

Kritiska hållbarhets­relaterade frågeställningar och visselblåsarärenden kommuniceras till styrelsen vid behov. Under året har inga sådana rapporterats till styrelsen.

Utvärdering av styrelsen

Styrelsens ordförande ombesörjer att en årlig styrelseutvärdering genomförs. Samtliga styrelseledamöter och suppleanter besvarar utvärderingen. Resultatet från utvärderingen presenteras för styrelsen i ägar­bolaget Spendrup Holding AB under första kvartalet. I utvärderingen beaktas kompetens, engagemang och ledamotens bidrag i och utanför möten. Inom ramen för bedömningen av ledamotens kompetens så ingår även bedömning av kompetens som är relevant för Spendrups hållbarhets­påverkan. Utvärderingen har inte resulterat i någon förändring av styrelsens sammansättning.

Ersättning till styrelsen

Spendrups Bryggeri AB saknar skriftligt nedtecknad ersättningspolicy för styrelse och ledande befattningshavare. Arvodering till styrelsen bygger på statistik som inhämtas för börsbolag där jämförelsen görs mot mid-cap bolag. Valberedningen tar fram förslag som presenteras för styrelsen i ägar­bolaget Spendrup Holding AB.

Vad gäller verkställande direktör så tar styrelsens ordförande på basis av marknadsdata fram ett förslag som presenteras för kompensations­kommittén. När kompensations­kommittén fastslagit verkställande direktörs ersättning presenteras det för styrelsen i sin helhet.

Hållbarhets­prestanda ingår inte som en komponent i ersättningsmodellerna för vare sig styrelsens arvode eller verkställande direktörs ersättning.

Styrelse

Otto Drakenberg, styrelseordförande sedan 2019, styrelseledamot sedan 2017

 • Född 1966.
 • Nationalitet: Svensk.
 • Civilekonom från Stockholms universitet.
 • Är oberoende i förhållande till bolaget, dess ägar­e och ledande befattningshavare.
 • Nuvarande sysselsättning: Vd Rolling Optics samt styrelseproffs.
 • Arbetslivserfarenhet: Koncernchef Scandi Standard, vd Moment Group, vd Twilfit, vd Swegro, vd Selecta Northern Europe, vd Arcus-gruppen, vd Carlsberg Sverige, m.fl.
 • Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande Svegro, Sisjö Intressenter, Svenska Fäktningsförbundet samt styrelseledamot Rolling Optics.
 • Ordförande i kompensations­kommittén och revisions- och finanskommittén.

Kristian Sildeby, styrelseledamot sedan 2019

 • Född 1976
 • Nationalitet: Svensk.
 • Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
 • Är oberoende i förhållande till bolaget, dess ägar­e och ledande befattningshavare.
 • Nuvarande sysselsättning: Investment Director och vice vd på FAM AB.
 • Arbetslivserfarenhet: CFO på FAM AB, Vice President och Head of Risk Management & Finance på Investor AB, Risk Management Controlling på Investor AB.
 • Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot Nefab Holding AB, Höganäs AB, Kivra AB, Munters Group AB och 82an Invest AB.
 • Ledamot i kompensations­kommittén och revisions- och finanskommittén.

Cecilia Marlow, styrelseledamot sedan 2019

 • Född 1960.
 • Nationalitet: Svensk.
 • Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
 • Är oberoende i förhållande till bolaget, dess ägar­e och ledande befattningshavare.
 • Nuvarande sysselsättning: Styrelseproffs.
 • Arbetslivserfarenhet: Vd för Kronans Droghandel, vd för Polarn o. Pyret, vd för Ordning & Reda, vd för Publicis Welinder, m.fl.
 • Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Kivra, Fazer Group, Bokusgruppen, Desenio, Alligo, ABGSC Holding ASA och styrelseordförande i Wästbygg.

Per Sjödell, styrelseledamot sedan 2020

 • Född 1972.
 • Nationalitet: Svensk.
 • Civilekonom från Linköpings universitet.
 • Är oberoende i förhållande till bolaget, dess ägar­e och ledande befattningshavare.
 • Nuvarande sysselsättning: Styrelseproffs.
 • Arbetslivserfarenhet: Vd för Fiskars Sweden AB, vd för Pocket Shop AB, Marknadsdirektör för H&M, vd för Gant Sweden AB, marknadschef ICA AB m.fl.
 • Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Identity Works AB/IW Family AB, Arkvision Nordic AB, Equstrian Stockholm AB, Parfsidan 57ym Sverige AB/Parfym Sverige Holding AB/PSAB Holding samt styrelseledamot Springwine & Spirits AB, Swedavia AB, Haypp Group AB och Carismar Software AB/Carismar Holding AB, Visit Sweden AB

Sara Spendrup, styrelseledamot sedan 1992

 • Född 1974.
 • Nationalitet: Svensk och Kenyan.
 • Utbildning: Gymnasieutbildning samt enstaka kurser i etologi och etnologi från Stockholms universitet.
 • Äger aktier i ägar­bolaget Spendrup Holding AB och är således ej oberoende i förhållande till bolaget, dess ägar­e och ledande befattningshavare.
 • Nuvarande sysselsättning: Arbetar deltid med bolagsstyrningsfrågor på Spendrups Bryggeri AB.
 • Arbetslivserfarenhet: Livestock manager på Kisima Farm 2000–2014, Managing Director för North Kenya Veterinary Services 2014–2019, m.fl.
 • Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Mt Kenya Trust UK Board och Grevy´s Zebra Trust Kenya.
 • Ledamot i kompensations­kommittén.

Anna Spendrup, styrelseledamot sedan 2002

 • Född 1971.
 • Nationalitet: Svensk.
 • Utbildning: Sommelierutbildning vid Restaurangakademien. 
 • Äger aktier i ägar­bolaget Spendrup Holding AB och är således ej oberoende i förhållande till bolaget, dess ägar­e och ledande befattningshavare.
 • Nuvarande sysselsättning: Social ambassadör på Spendrups Bryggeri AB.
 • Arbetslivserfarenhet: Diverse roller i Spendrups Bryggeri AB och Spring Wine & Spirits AB sedan 1990 inklusive uppdrag som styrelseledamot i omgångar under perioden 1990–2002.
 • Övriga pågående uppdrag: Styrelsesuppleant Djall AB och Clans AB.

Arbetstagarrepresentanter: 

Från Unionens sida:

Cecilia Jansson, styrelseledamot

 • Född 1969
 • Applikationsspecialist på Spendrups Bryggeri AB.

Från Livs sida:

Fredrik Klasén, styrelseledamot

 • Född 1987
 • Klubbordförande Grängesberg på Spendrups Bryggeri AB

* Hedda Spendrup och Fredrik Spendrup finns med på bild. Hedda sitter inte i styrelsen och Fredrik är VD och rapporterar till styrelsen. 

Arbetet med att säkerställa att intressekonflikter förebyggs kommer att utvecklas kommande år. Delar av detta är redan idag en del av den externa revisionen.