Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

Sunda affärsprinciper för ett ansvarsfullt företagande

Genom vår affärsetiska kod tydliggör vi de krav vi ställer på oss själva och på de vi arbetar med.

Det finns många risker och möjliga konsekvenser relaterade till korruption och annat olagligt eller olämpligt beteende i affärslivet. Otillbörlig påverkan vid inköp eller i kundrelationer kan bland annat leda till att beslut inte tas på affärsmässiga grunder, vilket bidrar till en osund konkurrens.

Vår affärsetiska kod

I Spendrups affärsetiska kod tydliggörs de krav vi ställer – både på oss själva och på de vi arbetar med. Här sammanfattas vår syn på extern representation, rättvis konkurrens och sunda affärsprinciper. Den innehåller också praktiska tips som guidar i rätt riktning.

”Vi vill vara säkra på att vi gör rätt saker, på rätt sätt."

Internutbildningar för att stärka kunskapen

Inom Spendrups arbetar vi med riktade utbildningsinsatser för att stärka kollegornas kunskap. I vår introduktionsutbildning ”Om Spendrups” får alla nya medarbetare en genomgång av Spendrups affärsetiska kod. Den finns även tillgänglig för alla anställda på vårt intranät.

Våra medarbetare inom försäljning, marknadsföring och inköp får utbildningar om Spendrups affärsetiska riktlinjer samt om gällande regler om konkurrensrätt, otillbörliga handelsmetoder, antikorruption och marknadsföring.

Under året har vi arrangerat flera internutbildningar inom affärsetik, bland annat inom konkurrensrätt. Berörda medarbetare fick även utbildning i lagen om otillbörliga handelsmetoder (UTP-lagen) som började gälla i november 2021.

Nya chefer på Spendrups har under året genomgått en chefsutbildning där Spendrups affärsetiska kod ingått som obligatoriskt moment i utbildningen. Utbildningen innehöll både teoretiska och praktiska inslag.

Konkurrensrättslig handbok

Under 2022 har vi även tagit fram en handbok om allmänna konkurrensrättsriktlinjer för att stärka medarbetarnas kunskap om konkurrensreglerna. Handboken innehåller tips och exempel på hur man bör agera i särskilda situationer och förklaringar kring vad som inte är tillåtet.

Visselblåsarpolicy

På vår webbplats finns en visselblåsarfunktion där medarbetare och andra kan anmäla förmodade oegentligheter anonymt. Vi utreder alltid inrapporterade händelser och vidtar åtgärder om så krävs för att komma tillrätta med problemet.