Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

Påverkans- och väsentlighetsanalys

Spendrups väsentliga hållbarhets­frågor har identifierats, prioriterats och fastställts utifrån en påverkans- och väsentlighetsanalys. Analysen grundar sig på omvärldsanalyser inklusive konsumentstudier, resultatet av diskussioner med experter från de branschföreningar där Spendrups är aktiva, kartläggning av påverkan i värdekedjan samt intressentdialoger och intressenternas prioriteringar. Under 2022 har Spendrups, som en del i anpassningen till kommande hållbarhets­regelverk såsom CSRD, påbörjat arbetet med att även analysera hur förändringar i omvärlden påverkar företaget.

Omvärldsanalys

Allt fler bolag, liksom Spendrups har gjort, antar vetenskapsbaserade klimatmål enligt Science Based Targets initiative (SBTi). Bland dem finns stora och viktiga återförsäljare som ICA och Coop, vilket påverkar Spendrups och andra leverantörer då en stor del av klimatpåverkan finns i leverantörsledet.

Konsumentstudier, såsom Sustainable Brand Index, visar att viktiga hållbarhets­frågor för konsumenten vad gäller drycker är miljövänliga förpackningar och återvinning, socker- och alkohol­fria alternativ och svenskproducerade drycker.

Hälsomedvetna kunder fortsätter driva efterfrågan på socker- och alkohol­fria drycker och Spendrups måste hela tiden utveckla och anpassa sitt utbud för att fortsatt vara relevant för konsumenterna.

Intressentdialog

Spendrups för en kontinuerlig dialog med intressenter för att säkerställa att de väsentliga hållbarhets­frågorna är i linje med omvärldens förväntningar. Intressentdialogerna är ett verktyg för att förstå vilka frågor som är viktiga för intressenterna i relation till Spendrups. Det är även en viktig del i att skapa långsiktiga relationer med våra intressenter och bidrar till att Spendrups kontinuerligt kan förbättra verksamheten.

Spendrups har identifierat de primära intressenterna som kunder, konsumenter, medarbetare, branschen och samhället. Dessa har identifierats utifrån det intresse och den faktiska och potentiella påverkan dessa intressentgrupper har på Spendrups och vice versa.

Intressentdialogerna sker löpande genom olika typer av kanaler. För att förstå kundernas och konsumenternas behov genomförs kund- och konsumentundersökningar. Genom säljorganisationen har vi daglig kontakt med våra kunder och har möjlighet att fånga upp förväntningar på hållbarhets­arbetet. Vi deltar även i forum tillsammans med våra kunder där olika hållbarhets­frågor diskuteras. Genom den årliga medarbetarundersökningen får vi insikter om vilka frågor som är viktiga för våra medarbetare. Dialog sker även genom ägar­direktiv.

Utöver den löpande dialogen får vi årligen insikter genom Sustainable Brand Index på vilka hållbarhets­frågor som är viktiga gällande våra drycker. Spendrups har även löpande kontakt med media och samhälle samt gör daglig omvärldsbevakning.

Intressentgrupp

Viktigaste frågor

Kanaler för dialog

Ägar­e
 • Hållbarhets­arbete i framkant
Styrelsemöten, ledningsgruppsmöten
Kunder
 • Minskad klimatpåverkan
 • Ansvar i leverantörsledet
 • Förpackningar
 • Ekologiskt
 • Hållbarhets­märkningar, hållbara val

Leverantörsträffar, enskilda möten, hållbarhets­forum

Konsumenter
 • Miljövänliga och återvinningsbara förpackningar
 • Hälsosamma produkter (mindre socker, alkohol­ och tillsatser)
 • Hållbara transporter
 • Ekologiskt
 • Svensktillverkat

Sustainable Brand Index B2C

Medarbetare
 • Minskad klimatpåverkan
 • Lika rättigheter och möjligheter
 • Resurseffektivisering (förpackningar, energi, vatten, svinn)
 • Arbetsmiljö
Medarbetarenkät
Politik och opinion (Samhället)
 • Hållbar plastanvändning, cirkulär ekonomi
 • Minskad klimatpåverkan (förnybar energi och fossilfria transporter)
 • Energieffektivisering
Branschföreningar: Sveriges bryggerier, SVL och Livsmedels­företagen, mediabevakning
Branschen
 • Klimatfrågan
 • Förpackningar/cirkulär ekonomi
 • Transporter
 • Matsvinn
Dryckes­branschens Klimatinitiativ, Livsmedels­företagens hållbarhets­manifest, DLF Plastinitiativ och Transportinitiativ, Circular Sweden

Väsentliga hållbarhets­frågor

Påverkans- och väsentlighetsanalysen visar hur stor påverkan Spendrups har på olika hållbarhets­frågor ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv samt hur betydelsefulla dessa hållbarhets­frågor är för olika intressentgrupper när de ska fatta beslut kopplade till Spendrups verksamhet. Analysen visar vilka som är strategiska frågor respektive basfrågor.

De frågor där Spendrups bedömer att företaget har störst faktisk negativ påverkan på miljön är genom klimatpåverkan, energianvändning, förbrukning av vatten och användning av förpackningsmaterial­. Dessa hållbarhets­frågor har därför prioriterats högt utifrån ett resonemang om allvarlighetsgrad.

Spendrups bedömer även att störst potentiell negativ påverkan på människor, ur ett hälsoperspektiv är genom de hälsorisker som konsumtion av drycker med alkohol­ och socker medför. En osund alkohol­- och dryckes­kultur medför även kostnader för samhället och har i sin tur en påverkan på den externa ekonomin. Vidare är en stor potentiell negativ påverkan på människor risken för brott mot mänskliga rättigheter i värdekedjan. Många av våra leverantörer finns i Europa, vårt dotterbolag Spring Wine & Spirits har även leverantörer från bland annat Sydamerika och USA, och riskerna finns i alla länder. Ansvar i värdekedjan är därför en hållbarhets­fråga som prioriterats högt, även den bedömd utifrån allvarlighetsgrad.

De väsentliga hållbarhets­frågorna har delats in i fyra fokusområden – Minskad klimatpåverkan, Cirkulär resursanvändning, Hållbar dryckes­kultur och Goda arbetsvillkor i värdekedjan – vilka utgör Spendrups nya hållbarhets­strategi som gäller från 2022 till 2030. Strategin innefattar ambitioner och delmål till 2025 inom respektive fokusområde.

Under året har ingen förändring i prioriteringen av de väsentliga frågorna skett. Framåt kommer Spendrups att utveckla analysen enligt kraven i kommande lagstiftning.

Väsentlighetsanalys

Minskad klimat- och miljöpåverkan
 1. Minskad klimatpåverkan
 2. Energieffektivitet
Goda arbetsvillkor i vår värdekedja
 1. Mångfald och inkludering
 2. Arbetsmiljö
 3. Kompetensutveckling
 4. Samhällsengagemang
 5. Etiskt uppförande
 6. Ansvar i värdekedjan
Cirkulär resursanvändning​
 1. Resurseffektivitet
 2. Miljövänliga förpackningar
 3. Effektiv vattenförbrukning
 4. Kemikalieanvändning
Hållbar dryckes­kultur
 1. Livsmedels­säkerhet
 2. Konsumenters hälsa
 3. Ansvarsfull marknadsföring och försäljning
 4. Ekologiska produkter