Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

Fossilfria inrikestransporter till 2025

Sedan 2020 jobbar vi mot målet om fossilfria inrikestransporter 2025. Under sommaren har vi bland annat tagit in två eldrivna lastbilar som levererar varor till restauranger och systembolag i Stockholm.

Spendrups verksamhet kräver transporter för att fungera. Råvaror och insatsvaror från hela Europa ska levereras till våra lager och anläggningar, och färdiga produkter ska nå fram till våra kunder.

99 procent förnybara bränslen

Idag går Spendrups egna lastbilar nästan uteslutande på HVO (hydrogenated vegetable oil), ett förnybart bränsle som genererar upp till 90 procent mindre utsläpp jämfört med fossil diesel.

Under 2022 har vi även tagit in två eldrivna lastbilar som levererar varor i Stockholm. Vi genomför nu en utvärdering av el-lastbilarna för att besluta om inköp av fler.

Biogasbilar har också bra klimatprestanda och infrastrukturen för tankning av biogas byggs ständigt ut. Spendrups har beställt biogasdrivna lastbilar som ska levereras under 2023. På så sätt drar vi nytta av utvecklingen i vårt miljöarbete och breddar vår kompetens inom ny teknik.

Fossilfria inrikestransporter 2025

Sedan 2020 jobbar vi mot målet om fossilfria inrikestransporter till 2025. Samtidigt som det är helt nödvändigt att släppa fossilberoendet finns en del risker och osäkerheter. Det handlar till exempel om utveckling av infrastruktur, nya tekniker och bränslen, skatter och subventioner. Här krävs tydliga och långsiktiga spelregler som ger förutsägbarhet och trygghet. Samverkan i hela värdekedjan och mellan näringsliv och politik är vägen framåt.

Under 2022 har Spendrups drivit frågan om fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel. Detta innefattade bland annat en artikel i Dagens Industri, träff med politiker och ett remissvar till Infrastrukturdepartementet.

Krav på köpta transporter

För att Spendrups ska klara målet om fossilfrihet behöver våra åkerier och speditörer ställa om sina transporter. Vi ställer sedan länge krav på och samarbetar med våra transportleverantörer. Under 2022 uppdaterade vi ytterligare ett avtal med ett åkeri med krav på fossilfritt bränsle. Vi genomför även löpande uppföljningar av omställningen till fossilfritt hos våra avtalsparter.

Effektivisering

Effektiva transporter är lika viktigt som bra bränslen för att reducera utsläpp. Spendrups samtransporterar så långt det går, både när vi kör själva och när vi köper transporter. Genom att fylla lastbilarna, kan vi sänka utsläppen per liter dryck. Ett ruttplaneringssystem hjälper oss att optimera dagliga transporter och långsiktiga logistikstrategier. Vi strävar också efter att centralisera frakter från våra dotterbolag för att öka fyllnadsgraden.

Tjänsteresor

Arbetet med att minska utsläpp från transporter innefattar också medarbetarnas tjänsteresor och tjänstebilar. Eftersom vi sänkt utsläppen från Spendrups produktion och transporter utgör tjänsteresorna en större andel av totalen.

Säljare och servicepersonal som besöker restauranger och andra kunder runt om i landet står för merparten av tjänsteresorna. Vi jobbar för att minska utsläppen genom att främja tågresor inom Sverige, samåkning, kollektivresor och arbetspendling med cykel och viktigast av allt: att ställa om bilflottan till förnybara bränslen och till eldrift.