Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

Cirkulär resursanvändning

Vi använder råvaror, förpackningsmaterial­­, vatten och andra resurser. Det måste vi göra så smart och cirkulärt som möjligt.

Våra hållbarhets­mål för fokusområdet

Övergripande mål

Förpackningar

 • Minska mängden material­ i våra förpackningar
 • Öka mängden återvunnet eller biobaserat material­
 • Hög återvinningsgrad på våra förpackningar
 • 100% material­återvinningsbara plastförpackingar till 2025

De första två målen ligger inom Spendrups direkta kontroll. Det tredje påverkar vi genom delägar­skapet i Returpack, vars återvinningsmål är 90 procent. 

Vatten

 • Effektivisera vattenanvändningen

Svinn

 • Cirkulera våra restströmmar
 • Halvera svinnet till 2030, inom ramen för Livsmedels­företagens Hållbarhets­manifest
 • Effektivisera energianvändningen

Kemikalier

 • Minimera och optimera användningen av kemikalier för att minska negativ påverkan på miljön

Mål 2022Utfall 2022Mål 2023
Energieffektivisering: 0,32 kWh/liter producerad dryck0,33 kWh/liter-10% per producerad liter
Vatteneffektivisering: 3,5 liter/liter producerad dryck3,4 liter3,4 liter
Minskat svinn: -10%-8%Halverat svinn till 2030
Öka självförsörjningsgraden på energi:
80% nyttjandegrad av drav och biogas
71% nyttjandegrad av drav, 34% nyttjandegrad av biogas80%
100% material­återvinningsbara plastförpackningar till 202597%100% till 2025

Globala målen

 • Mål 6: Rent vatten och sanitet

  Delmål 6.3: Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material­, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

  Delmål 6.4: Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

 • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

  Delmål 12.2: Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

  Delmål 12.3: Till 2030 halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, samt minska matsvinnet längs hela livsmedels­kedjan, även förlusterna efter skörd.

  Delmål 12.5: Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Vårt arbetssätt

Förpackningar

Spendrups strategi för minskad miljöpåverkan från förpackningar bygger på avfallstrappan. Det innebär att vi arbetar för att minimera material­mängden, öka andelen återvunnet material­ och möjliggöra återvinning och återanvändning av våra förpackningar. Vi använder teknik och design för att spara på resurser, göra förpackningarna lättare och öka återvinningsandelen.

Genom att Spendrups anslutit sig till Livsmedels­företagens Hållbarhets­manifest och Dagligvaruleverantörers Förbunds Plastinitiativ har vi åtagit oss att alla våra plastförpackningar ska vara material­återvinningsbara till 2025. Spendrups är också medlem i Circular Sweden, ett branschöverskridande nätverk med fokus på cirkulära produkt och material­flöden, vilket ger ökad kunskap och framdrift i vårt arbete.

Vatten

Spendrups arbetar för att effektivisera verksamhetens vattenanvändning och avloppshantering. Därför genomför vi kontinuerliga analyser av våra befintliga processer med vatten för att identifiera områden där förbättring och förändring kan genomföras.

Vi har sedan länge egen rening av avloppsvatten i Grängesberg. Reningen sker i flera steg innan det går vidare ut till kommunala avloppsreningsverk. Monitoreringen med avseende på bland annat flöde och COD - som omfattas av tillstånd - rapporteras dagligen till tillsynsmyndigheten och det kommunala reningsverket. Om avvikelser, oplanerade utsläpp eller kriser uppstår agerar Spendrups enligt uppsatt krisplan eller avvikelsehantering. Vi har även påbörjar ett arbete med externa experter för att genomföra vattenbesparingsåtgärder som kommer fortsätta under 2023.

Svinn

För att nå målet om att halvera svinnet till 2030 arbetar vi löpande med kartläggning och analys och framtagande av aktiviteter. I analysen ingår hela varuflödet vilket innebär att vi kan identifiera inom vilka områden som åtgärder och aktiviteter behöver sättas in. Ansvaret för respektive prioriterat område fördelas ut till linjeansvariga i verksamheten och uppföljning av resultat sker månadsvis.

Kemikalier

Spendrups använder kemikalier för rengöring i produktionen. Vi har som mål att minimera och optimera användningen av kemikalier för att minska negativ påverkan på både människor och miljön. Målet innebär att vi arbetar mot att förbruka så lite kemikalier som möjligt, göra så mycket vi kan med de kemikalier vi använder samt minska spill och svinn.

Vi följer försiktighetsprincipen och väljer de kemikalier som har minst påverkan på människors hälsa och på miljön. Arbetet sker tillsammans med våra leverantörer. För att ständigt ha koll på kemikalierna vi hanterar registreras alla produkter och deras innehåll i ett särskilt register. Det finns också rutiner för inköp och användning av nya kemiska produkter. Våra rutiner för att hantera inköp och användning av nya kemiska produkter innefattar att riskbedömning sker regelbundet, både avseende miljö och arbetsmiljö.

För att ingen medarbetare ska komma till skada vid hantering av kemikalier utbildas medarbetarna i produktionen löpande i kemikaliehantering. 

Nyckeltal

Livsmedels­råvaror och ingredienser (ton)202220212020
Totalt51 83040 62250 975
Processmaterial­ och kemikalier (ton)202220212020
Totalt 1 9121 7131 493
Förpackningsmaterial­ (ton)202220212020
Papp och well3 9133 7553 655
Glas25 03622 53922 971
PET5 5875 8935 477
Övrig plast1 6121 4861 311
Metall6 6586 2896 775
Total mängd förpackningsmaterial­42 80639 96240 189

Andel förpackningsmaterial­ av förnybart material­202220212020
Papp och well100%100%100%
Glas1
PET1
Övrig plast1
Metall1
Totalt9%9%9%

1 Delvis återvunnen råvara

Andel förpackningsmaterial­ av icke förnybart material­202220212020
Papp och well
Glas100%100%100%
PET100%100%100%
Övrig plast100%100%100%
Metall100%100%100%
Totalt92%91%91%

Andel material­återvinningsbart förpackningsmaterial­202220212020
Papp och well100%100%100%
Glas100%100%100%
PET100%100%100%
Övrig plast85%85%81%
Metall100%100%100%
Totalt99%99%99%

Vattenanvändning (m3)202220212020
Totalt1 340 5141 338 0751 340 249

Vattenförbrukningen som redovisas ovan avser egen verksamhet och kommer inte från områden med vattenstress. Vattenförbrukning i värdekedjan, i områden med vattenstress, redovisas ej då data saknas.

Tillverkade produkter (miljoner liter)202220212020
Totalt370362352

Restprodukter och avfall202220212020
Avfall till återvinning8 5618 60410 057
Avfall till energiutvinning111 53214 36618 494
Avfall till deponi002
Farligt avfall2146101
Totalt20 11323 01728 654

1 Tidigare år har drav redovisats som återvinning men ligger nu i energiutvinning

Avlopp (ton)202220212020
COD1514452527
BOD2163118168
Total volym (m3)922 245909 753875 264

1Chemical Oxygen Demand
2Biochemical Oxygen Demand